نقش دیجیتالی شدن فرآیندها در افزایش بهره وری و بهبود عملکرد سازمان

۷ شهريور ۱۳۹۶ مقالات تعداد بازدید:۲۸۸۰ دانلود مقاله
نقش دیجیتالی شدن فرآیندها در افزایش بهره وری و بهبود عملکرد سازمان

نقش دیجیتالی شدن فرآیند ها در افزایش بهره وری و بهبود عملکرد سازمان

یکی از مولفه های کلیدی موردنیاز برای مدیریت بهره وری ، داده های تولید شده از تصمیمات و اقدامات سازمان است. داده هایی که اسناد و مدارک، پایگاه داده ها ، سیستم های اطلاعاتی و حتی ذهن نیروی انسانی سازمان قرار دارند.

انواع داده های تولید شده

داده های تولید شده را می توان به سه گروه دسته بندی کرد:

• داده های تولید شده توسط انسان (Human-Generated Data) • داده های تولید شده توسط ماشین (Machine-Generated Data) • داده های تولیدشده توسط فرآیندها (Process-Generated data)

فرآیندهای دیجیتالی به عنوان چشمه های جوشان داده در سازمان

دیجیتالی سازی فرآیندهای یک سازمان به معنای ایجاد چشمه های جدید داده است. در حقیقت هر فرآیند دیجیتالی شده یک چشمه داده است. داده هایی که متشکل از داده های انسانی و داده های ماشینی هستند. فرآیند های دیجیتال سازی شده سازمان داده تولید می کنند و این داده ها از طریق شاخص های کلیدی عملکرد (KPI ) رصد و اندازه گیری می شوند. بنابراین منجر به درک واقع بینانه تری از عملکرد سازمان می شوند.

با دیجیتالی شدن فرآیند ها، توانایی کنترل و رصد فعالیتها و افراد سازمان افزایش می یابد، زیرا دیجیتالی شدن فرآیند ها، آنها را به چشمه های جوشان تولید داده تبدیل می کند و و از این طریق هم می توان فرآیند ها را اندازه گیری کرد و هم متوجه شد که سازمان تا چه اندازه به اهداف و مقاصد خود نزدیک شده است و تا چه میزان با اولویت های راهبردی خود همسو است و همچنین بهتر است در آینده چه اهداف و مقاصدی داشته باشد.

مزایای دیجیتالی سازی فرآیندها از منظر تصمیم گیری در سازمان

مزایایی که دیجیتالی شدن فرآیندها برای افزایش بهره وری سازمان و تقویت قدرت تصمیم گیری مدیران آن فرآهم می¬شود عبارتند از:

• افزایش توانایی رصد پذیری و کنترل پذیری فعالیت های سازمان توسط مدیران • اندازه گیری فرآیند های سازمان بر اساس وضعیت موجود و وضعیت مطلوب آنها • رصد کردن میزان نیل به اهداف و مقاصد فعلی سازمان • رصد کردن اهداف و مقاصد آینده سازمان • تشخیص و رفع گلو گاه های فرآیند های سازمان بر اساس داده های واقعی ای که فرآیند ها تولید می کنند • درک واقع بینانه تر از فضای کسب و کار و بازار

دیجیتالی سازی فرآیند

فلسفه وجودی مركز دانش بهاسان ، به اشتراك گذاری تجربیات و انتشار دانش های جدید در حوزه كاری BPaaS در راستای پشتیبانی از مشتریان و پاسخ به نیازهای دانشی علاقه مندان به این حوزه است. این مركز دانش حاوی دانش ها ، تجربیات و اطلاعاتی است كه می تواند به تصمیم گیری های شما كمك سازنده كند.