ارزش‌های ما

 

ارزش های ما بهاسان

 

بهاسان بر این باور است که کسب‌و‌کارها بخشی از جامعه هستند و نمی‌توان آنها را بدون رفتارهای جمعی و مشارکتی تصور کرد. اگر در کسب‌و‌کارها بتوان ایده‌های هوشمندتری را ارائه کرد، در آن صورت می‌توان کسب‌و‌کار هوشمندتری نیز داشت. در عصر دیجیتال امروزی، موفقیت کسب‌و‌کار وابسته به هوشمندی در مشارکت ذینفعان کسب‌و‌کار، هوشمندی در تصمیم‌های راهبردی و هوشمندی در فرآیندهای کسب‌و‌کار است. بر همین اساس شعار بهاسان "ایده هوشمندتر ، کسب‌و‌کار هوشمندتر" است.

برای تحقق عملیاتی به این شعار، بهاسان ارزش‌های زیر را سرلوحه كار خود قرار داده است:

  • تعامل سازنده، یادگیری و یاددهی مستمر به مشتریان
  • مشتری‌مداری از طریق نوآوریِ ارزش‌آفرین برای مشتریان از طریق فناوری‌های دیجیتالی
  • كار تیمی و به اشتراک‌گذاری دانش در تیم
  • احترام و تکریم مشتریان و پرسنل
  • شفافیت عملکردی و اطلاعاتی
  • توجه به نیازهای مشتری از طریق ارائه محصولات و خدمات سفارشی‌سازی شده
  • توجه ویژه بهاسان به مسئولیت‌های اجتماعی و خانواده