ارزش های ما

بهاسان بر این باور است که کسب و کارها بخشی از جامعه هستند و نمی توان آنها را بدون رفتارهای جمعی و مشارکتی تصور کرد. اگر در کسب و کارها بتوان ایده های هوشمندتری را ارایه کرد ، در آن صورت می توان کسب و کار هوشمندتری نیز داشت. در جامعه امروزی ، هوشمندی کسب و کار وابسته به هوشمندی در مشارکت ذینفعان کسب و کار است. بر همین اساس شعار بهاسان " ایده هوشمندتر ، کسب و کار هوشمندتر " است. برای دستیابی به شعار مذكور، بهاسان ارزش های زیر را سرلوحه كار خود قرار داده است:

• تعامل سازنده ، یادگیری و یاددهی مستمر به مشتریان

• مشتری مداری از طریق نوآوری ارزش آفرین برای مشتریان

• كار تیمی و به اشتراک گذاری دانش در تیم

• احترام و تکریم

• شفافیت

• توجه ویژه به مسئولیت های اجتماعی بهاسان