ویژگی های نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان به عنوان سرویس

ویژگی های نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان به عنوان سرویس 

پیاده سازی نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان به عنوان سرویس بر پایه ی ویژگی سفارشی سازی استوار است و به عنوان راه حلی که می تواند بر اساس نیازمندی خاص کسب و کار مشتریان سفارشی سازی شود ارائه می گردد. امکان دیگری که نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان به عنوان سرویس بهاسان برای کسب و کار شما فراهم می کند فرآیند گرا کردن خدمات ارتباط با مشتریان و استفاده از تمامی امکانات و قابلیت های سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار است.

سهولت دریکپارچه سازی با سایر سامانه های نرم افزاری مرتبط با نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان

یکپارچه سازی امکان به اشتراک گذاری ایمن داده ها و اطلاعات مشتریان بین سامانه های نرم افزاری که در ارتباط با نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان هستند را فراهم می کند. به عنوان مثال امکان یکپارچگی نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان(CRM) را با سامانه های نرم افزاری مالی ، سامانه های نرم افزاری فروش، سامانه بازاریابی، سامانه VOIP و هر گونه سامانه ای که به گونه ای با نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان شما در ارتباط است را به وجود می آورد.

امکان ایجاد فرم های اطلاعاتی و سفارشی سازی فرم ها و انعطاف پذیری منطبق با نیازهای کسب و کار شما

امکان ایجاد فرم های اطلاعاتی پیچیده برای نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان با توجه به نیازمندی شما وجود دارد. این فرم های اطلاعاتی بر اساس نیاز کسب و کار شما سفارشی سازی می شوند تا بتوانند دقیقا منطبق با نیازمندی های کسب و کار شما باشند. در شکل زیر نمونه ای از فرم ثبت اطلاعات مشتریان که بر اساس نیاز های کسب و کار خاص سفارشی سازی شده است، نمایش داده می شود.

تعریف قوانین کسب و کار

در هر سازمان مجموعه ای از قوانین و ضوابط در بخش نامه های سازمان برای انجام هرکاری از جمله مدیریت ارتباط با مشتریان وجود دارد. که امکان مدیریت این قوانین و ضوابط کاری بر روی فرم ها و فرآیند های سیستم مدیریت فرآیند میسر است. از این طریق این امکان برای کسب و کار شما فراهم می شود که دقیقا بدانید با مشتریان خود چگونه تعامل داشته باشید و بر اساس ضوابط کسب و کار خود چه امتیاز ها و مزایایی را برای آنها قائل باشید.

فرآیند گرایی و پیگیری کارها از طریق فرآیند

امکان تعریف فرآیند بر روی فرم های اطلاعاتی نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان با توجه به قوانین و ضوابط کسب و کار و گردش کار از طریق مدلساز فرآیند میسر خواهد بود. مفهومی به اسم کارتابل توسط پرسنل کسب و کار مربوطه وجود دارد.

فرآیند گرایی و پیگیری کارها از طریق فرآیند

پرسنل و ذینفعان کسب و کار شما جهت انجام و پیگیری کارها و فعالیت هایی که به آنها تخصیص داده شده است از کارتابل متمرکز سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار استفاده می کنند. شکل زیر نمونه ای از یک کارتابل را نشان می دهد.

فرآیند گرایی و پیگیری کارها از طریق فرآیند

هوشمندی تجاری(BI)

به علت رقابتی تر شدن کسب و کارها، و به منظور کسب بیشتر سهم بازار و افزایش بهره وری باید فرآیندها را اثر بخش تر کرد و هزینه ها را کاهش داد. از این رو دستیابی به گزارشات آماری و تحلیلی می تواند نقش تصمیم سازی برای کسب و کار شما داشته باشد. تا بتوانید تصمیمات صحیح ، دقیق و هوشمندانه تری برای کسب و کار خود بگیرید. مدیران کسب و کارها نیاز دارند که عملکرد واقعی کسب و کار خود را با توجه به فرآیندهای جاری بدانند. تا بتوانند موانع و گلو گاه هایی که بر سر راه عملکرد این فرآیندها وجود دارد بشناسند تا بتوانند در زمان مناسب تصمیم های صحیح و هوشمندانه ای را اتخاذ کنند.

فلسفه وجودی مركز دانش بهاسان ، به اشتراك گذاری تجربیات و انتشار دانش های جدید در حوزه كاری BPaaS در راستای پشتیبانی از مشتریان و پاسخ به نیازهای دانشی علاقه مندان به این حوزه است. این مركز دانش حاوی دانش ها ، تجربیات و اطلاعاتی است كه می تواند به تصمیم گیری های شما كمك سازنده كند.