تحلیل و طراحی فرآیندهای کسب و کار

 تعریف

مدلسازی و تحلیل فرآیندهای کسب و کار، مجموعه ای از فرآیندها و مهارت هایی است که موجب ایجاد بصیرت و آگاهی نسبت به فرآیندهای کسب و کار شما می شود و کلیه عملیات تجزیه و تحلیل و اندازه گیری عملکرد از طریق آن امکان پذیر می گردد. مدل سازی فرآیند های کسب و کار در حقیقت به نمایش در آوردن توالی و ترتیب فعالیت های کسب و کار شما است.

 هدف

هدف از مدلسازی و تحلیل فرآیند کسب و کار بهاسان، ایجاد یک زبان مشترک استاندارد است که به راحتی توسط کاربران قابل درک باشد. مدل کردن فرآیند های کسب و کار از گام های ابتدایی و در جهت بهینه کردن فرآیند های کسب و کار یک سازمان است.

 زبان استاندارد (BPMN)

هدف از شکل گیری یک زبان استاندارد، طراحی نمادهایی بود که برای همه ی کاربران فرآیند اعم از فنی و غیر فنی قابل درک و فهم باشد. مزیت یک زبان استاندارد مانند BPMN در این است که مانند یک واسط فاصله ی بین طراحی فرآیند و عملیاتی شدن آن را از بین می برد .

مدیریت فرآیند های کسب وکار، نیازمند توصیف و تشریح دقیق فرآیندها و مستند سازی است. به این منظور نمادهایی (Notaion) برای فرآیند طراحی شده اند که می توانند وجوه مختلف یک فرآیند را توصیف کنند. این نمادها زبان استاندارد برای توصیف تشریح یک فرآیند هستند و موجب می شوند که مدل توصیف شده توسط هر فرد قابل درک و توصیف برای فرد دیگری باشد.