یکپارچه سازی فرآیند های کسب و کار (BPI)

 تعریف

بهاسان، یکپارچه سازی فرآیند های کسب و کار را برای سازمان هایی که به دنبال برقراری ارتباط موثر بین سیستم های اطلاعاتی کسب و کار خود هستند، امری ضروری می داند.  یکپارچه سازی فرآیند های کسب و کار امکان خودکارسازی

• فرآیندهای کسب وکار

• یکپارچگی سامانه ها و خدمات

• به اشتراک گذاری امن داده ها بین برنامه های کاربردی مختلف که در ارتباط با کسب و کار شما هستند را فراهم می کند

توانایی غلبه کردن بر چالش های یکپارچگی فرآیندهای کسب و کار به سازمان ها این اجازه را می دهد که سامانه های مورد استفاده این سازمان به صورت داخلی و خارجی به هم متصل و با هم ارتباط داشته باشند. علاوه بر این یکپارچگی فرآیندهای کسب و کار امکان خودکارسازی انواع فرآیند ها شامل فرآیندهای اصلی، فرآیندهای مدیریتی و فرآیندهای پشتیبانی را فرآهم می کند.

بهاسان با یکپارچه کردن فرآیند های کسب و کار سازمان شما باعث کاهش نگرانی ها در مورد چالش یکپارچگی می شود و موجب می شود که بتوانید انرژی و زمان بیشتری را برای رسیدگی به کسب و کار خود صرف کنید.

 راه حل یکپارچگی فرآیند های کسب و کار بهاسان

همه ی کسب و کار ها و سازمان ها به این نیاز دارند که بتوانند فرآیندهای کسب و کار خود را خودکار سازی کنند، سیستم های داخلی خود را بهتر یکپارچه کنند و داده ها و اطلاعات خود را به صورت ایمن با ذینفعان بیرونی خود به اشتراک بگذارند. بهاسان با یکپارچه کردن فرآیندهای کسب و کار سازمان شما همه ی موانع بین سامانه ها و داده های شما از سر راه بر می دارد و امکان ایجاد فرآیندهایی را به وجود می آورد که می تواند برای ذینفعان داخلی و خارجی کسب و کار شما ایجاد ارزش کند.