فرآیند های کسب و کار به عنوان سرویس (BPaaS)

فرآیند های کسب و کار به عنوان سرویس

تعریف

فرآیند های کسب و کار به عنوان سرویس هر گونه فرآیند های کسب و کار افقی و یا عمودی است که در بستر ابر ارائه می شود. سرویس های ابری قابل ارائه توسط شرکت بهاسان شامل فرآیند های کسب و کار به عنوان سرویس (BPaaS)، نرم افزار به عنوان سرویس (SaaS) و پلت فرم به عنوان سرویس (PaaS) هستند.

فرآیند های کسب و کار مراحلی هستند که اجرا می شوند و یا فعالیت هایی هستند که انجام می شوند تا بتوانند خدمات و یا محصولات را به مشتریان و یا ذینفعان کسب و کارخود ارائه دهند.

فرآیندهای کسب وکار به عنوان سرویس شرکت بهاسان یک سرویس استاندارد سازی شده برای استفاده توسط بسیاری از کسب و کار ها است.

موسسه ملی فناوری و استاندارد (NIST) یک دسته بندی مرسوم از سرویس های ابر (cloud service) را توسعه داده است که شامل سه لایه است :

• زیر ساخت به عنوان سرویس (IaaS)

• پلت فرم به عنوان سرویس (PaaS)

• نرم افزار به عنوان سرویس (SaaS)

فرآیند های کسب و کار به عنوان سرویس (BPaaS) به ارائه منطق و جریان کنترل فرآیند های کسب و کار که کاربران اجرا می کنند معنی می شود.

فرآیندهای کسب و کار به عنوان سرویس(BPaaS)  یک نمونه از برونسپاری فرآیندهای کسب وکار است که از مدل سرویس های رایانش ابری استفاده می کند.

هدف اصلی برونسپاری سنتی فرآیند های کسب و کار کاهش هزینه های نیروی انسانی بود، در حالی که فرآیندهای کسب و کار به عنوان سرویس  از طریق افزایش خودکارسازی، تعداد نیروی انسانی را کاهش می دهد که این امر موجب کاهش هزینه های فرآیند نیز می شود.

فرآیندهای کسب و کار به عنوان سرویس(BPaaS)  رویکرد فرآیندگرایی در کسب و کار را با فناوری های مبتنی بر ابر ترکیب کرده است تا بتواند روشی متمایز در تعامل با مشتریان خلق کند.

فرآیند های کسب و کار به عنوان سرویس

ویژگی های کلیدی فرآیند های کسب و کار به عنوان سرویس(BPaaS) عبارتند از :

• فرآیند های کسب و کار به عنوان سرویس(BPaaS)  منطبق با معماری سرویس گرا است. از این رو امکان یکپارچه شدن سامانه های نرم افزاری مرتبط با کسب و کار شما را میسر می سازد.

• محیط توسعه ی فرآیند های کسب و کار به عنوان سرویس(BPaaS)  این امکان را به وجود می آورد که به راحتی تغییرات درخواستی و یا نیازمندی های آینده شما با کمترین زمان و هزینه قابل توسعه باشند.

• محیط توسعه ی فرآیند های کسب و کار به عنوان سرویس(BPaaS)  قابلیت یکپارچه شدن با وب سایت کسب و کار شما را فراهم می کند. از این رو این امکان را برای شما به وجود می آورد که فرآیند های انتها به انتها(End to End Process) را اجرایی نمایید.

• فرآیند های کسب و کار به عنوان سرویس(BPaaS) امکان پرداخت الکترونیک را برای ذینفعان کسب و کار شما فراهم می کند.

• فرآیند های کسب و کار به عنوان سرویس(BPaaS)  امکان همکاری و تعامل بیشتر پرسنل داخلی و ذینفعان بیرونی کسب و کار شما را فراهم می کند.

فرآیند های کسب و کار به عنوان سرویس