خودکار سازی و دیجیتال سازی فرآیند های کسب و کار (BPA)

 تعریف

خودکار سازی فرآیندهای کسب و کار به معنی خودکارسازی خدمات و فعالیت های کسب و کار شما به منظور دستیابی به یک عملکرد و هدف خاص است. فرآیندها می توانند برای بخش های مختلف فعالیت یک کسب و کار به شرح ذیل مشخص شوند :

• فروش

• مدیریت ارتباط با مشتریان

• مدیریت محتوا و اسناد

• مدیریت منابع انسانی

• سیستم مدیریت اطلاعات

• سامانه انبار

• سامانه بازاریابی

• ...

خودکار سازی فرآیند های کسب و کار یک انتقال و تغییر حالت سازمانی با هدف بهره وری و اثر بخشی بیشتر ، فرآهم کردن شفافیت بیشتر ، و تسهیل در انطباق بیشتر با فرآیندهای تکرارپذیر است.

فاکتورهای کلیدی برای تشخیص یک فرآیند برای خودکار سازی به شرح زیر است :

• فرآیند نیاز دارد که در سازمان دارای ثبات باشد.

• فرآیند های که دارای تکرار هستند.

• فرآیند نیاز دارد که در هر زمان بدون خطا باشد.

بهاسان خودکار سازی فرآیند های کسب و کار (BPA) را از طریق نرم افزار سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار پیاده سازی می کند.