مانیتورینگ و بهینه سازی فرآیندهای کسب و کار (BAM)

تعریف

مانیتورینگ و اندازه گیری فرآیندهای کسب و کار و یا مدیریت فعالیت های کسب و کار در واقع به سازمان ها کمک می کند تا بتوانند بهتر تصمیم گیری کنند و فرآیندهای خود را تحلیل کنند. تحلیل فرآیندها می تواند اطلاعات مفید و ارزشمندی را در ارتباط با نحوه اجرا شدن فرآیندها در اختیار سازمان ها قرار دهد.

بهاسان با استفاده از نرم افزار سیستم مدیریت فرآیند امکان مشاهده نتایج، عملیات ها و تراکنش های داخلی سازمان شما را به منظور توانایی تصمیم گیری بهتر، یافتن گلوگاه ها و تغییرات سریع سازمانی فراهم می کند.

ویژگی های سیستم مانیتورینگ و نظارت نرم افزار سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار:

• تعداد همه ی فرآیندهای در حال اجرا و خاتمه یافته به صورت online

• تعداد فرآیندهای در حال اجرا و خاتمه یافته به صورت online به تفکیک فرآیند

• عملکرد نسخه های مختلف فرآیند و مقایسه آن ها با یکدیگر

• مشاهده پراکندگی فعالیت ها در یک فرآیند و سایر نسخه های آن

• مشاهده عملکرد فعالیت های هر پرسنل در هر فرآیند

• محاسبه زمان میانگین ، بیشترین ، کمترین برای هر فعالیت و فرآیند

• امکان تعریف شاخص (KPI)

• مانیتورینگ بر اساس شاخص (KPI)